Plan zaštite od požara

Na osnovu Zakona zaštite od požara subjekti  u  prvoj i drugoj kategoriji ugroženosti od požara obavezni su da donesu Plan zaštite od požara koji sadrži naročito:
1)  prikaz postojećeg stanja zaštite od požara;
2)  procenu ugroženosti od požara;
3)  organizaciju zaštite od požara;
4)  predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje stanja zaštite od požara;
5)  proračun potrebnih finansijskih sredstava;
6)  propisane proračunske i grafičke priloge.
U  Planu zaštite od požara, pored podataka iz  stava 1.  ovog člana, bliže se prikazuju i podaci o broju vatrogasaca,tehničkoj  opremljenosti i obučenosti vatrogasne jedinice, odnosno  organizaciji preventivnih mera zaštite od požara,stalnog dežurstva i podaci o broju stručno osposobljenih lica za sprovođenje zaštite od požara. Na Plan zaštite od požara pribavlja se saglasnost Ministarstva. Ministar propisuje način izrade i sadržaj planova zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata u prvoj i drugoj kategoriji.


Sigurnost DOO Niš je stručno i kadrovski osposobljen za izradu projekta.