Pravila zaštite od požara sa putevima evakuacije

plan evakuacije Na osnovu Zakona zaštite od požara Vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji  ugroženosti od požara i skupština zgrade odnosno  savet  zgrade  u  stambenim  objektima donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju: 1)  organizaciju  tehnoloških  procesa  na  način da rizik od  izbijanja i širenja  požara  bude  otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
2)  zaštitu od požara u zavisnosti  od  namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;
3)  donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;
4)  način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara.
Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara iz stava 1. tačka
3)  ovog člana moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva  u oblasti zaštite od požara Sigurnost poseduje stručni kadar za izradu pravila zaštite od požara.