Gromobranska instalacija

Na osnvu Zakona zaštite od požara i pravilnika o tehničkim noramtivima za zaštitu od atmosferskog pražnjenja  ("Sl. list SRJ", br. 11/96) potrebno je periodićno a na osnovu nivoa zaštite  vršiti pregled i merenja na gromobranskoj instalaciji koja se sastoji  u sledećem:
- Kompletan pregled  spoljašnje gromobranske instalacije
- i merenja otpornosti uzemljivača

Periodični pregled i merenja na osnovu nivoa zaštite vrše se za :
I nivo zaštite -redovna kontrola na 2 godine,
II nivo zaštite -redovna kontrola na 4 godine
III i IV nivo zaštite -redovna kontrola na 6 godina.

U svom radu Sigurnost DOO  svakodnevno koristi intrumente "METREL Eurotest 61557“ , "METREL MI 2124 Earth" i "Mastech Earth Clamp MS2301"

.

Vršimo projektovanje, rekonstrukciju i ugradnju  gromobranske instalacije.
Za izvršeni pregled i merenja dostavljamo stručni nalaz kojim se potvrđuje ispravnost gromobranskih instalacija ili se eventualno ukazuje na njihovu neispravnost. Stručni nalaz je u potpunosti validan dokument za protivpožarnu policiju.