OVLASCENJA ZA PROJEKTOVANJE POESEBNIH MERA ZAŠTITE OD POŽARA

 

A )Ovlašćenje MUP-a Srbije, za izradu glavnog projekta zaštite od požara

 

B) Ovlašćenje MUP-a Srbije, za projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara:

               

B1) Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara

B2) Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara

B3) Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova

B4) Izrada eleborata o zonama opasnosti i odredjivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija

B5) Projektovanje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima

B6) Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote