Referent zaštite od požara

 

Obim posla referenta zaštite od požara su

-    da predloži odgovarajući broj i tip aparata za početno gašenje požara prema važećim standardima i uputsvima proizvođača odnosno Glavnim projektom zaštite od požara.

-     stara se o sprovođenju i primeni mera i propisa utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima, tehničkim propisima, odlukama i pravilnicima zaštite od požara,

-     da vodi računa o zakonskim rokovima kontrole i servisa protivpožarnih aparata i hidranata i predlože ovlašćene servisere i vodi svu potrebnu dokumentaciju i zapisnike,

-     da vodi računa o zakonskim rokovima kontrole i servisiranja automatske stabilne instalacije za dojavu požara, predlaže više ovlašćenih servisera.

-     da periodnično vrši vizuelnu kontrolu elemenata elektroinstalacije te vodi računa da ista ispunjava zakonske uslove.

-     da vrši pregled objekata i pismeno predlaže mere za otklanjanje konstatovanih nedostataka sa aspekta zaštite od požara,

-     da sarađuje sa svim izvođačima radaova pri adaptaciji i rekonstrukciji objekata sa aspekta zaštite od požara,

-     da shodno članu 53. Zakona o zaštiti od požara vrši redovnu proveru znanja,

-     da redovno sarađuje sa inspekcijama zaštite od požara,

-     da vodi računa o zakonskim rokovima kontrole gromobranske instalacije i

-     da obavlja ostale poslove iz oblasti zaštite od požara koji od njega budu zahtevani, shodno važećem Zakonu zaštite od požara.