Ormarići prve pomoći sa punjenjm

U skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, Sl. Glasnik RS 101/05, svaka radna organizacija je u obavezi da poseduje priručnu apoteku za prvu pomoć i da je postavi na vidno i lako dostupno mesto. Sadržina ormarića za prvu pomoć (Zidna apoteka) propisana je pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i oprme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljenja zaposlenih za pružanje prve pomoći (Sl.Glasnik RS " br. 109/2016) 

Sigurnnost isporučuje  punjeja za zidnu apoteku prve pomoći i to:

- ormarić sa  punjenjem  za Zidnu Apoteku  za pružanje prve pomoći dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba.