Planovi zaštite od požara

 

Izrada Plana zaštite od požara, za objekte koje su u I i II kategoriji ugroženosti od požara.

Plan zaštite od požara sadrži:

                1) Prikaz postojećeg stanja;

                2) Procenu ugroženosti od požara;

                3) Organizaciju zaštiteo dpožara;

                4) Predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje zaštite od požara;

                5) Proračun potrebnih finansijskih sredstava;

                6) Proračunske i grafičke priloge;

                7) Proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

 Plan zaštite od požara biće urađen prema zahtevu Zakona o zaštiti od požara („Sl. gl. RS“br.111/09 i 20/15) i Prvilnika o načinu izrade i sadržaja plana zaštite od požara autonomne pokrajne, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju (Sl.glasnikRSbr.73/2010)

Za gore pomenuto posedujemo na ime firme:

Rešenje za izradu glavnog projekta zaštite od požara izdato od Mup-aSrbije;

Rešenje za projektovanje i izvođenje posebnih sistema B-1;B-2;B-3;B-4;B-5;B-6 izdato od Mup-a Srbije.

 

 NAPOMENA:      Za gore navedeno potrebno je  u elektronskoj formi, ako imate, ili u papirnoj formi dostavite:

  • mašinski, elektro i građevinski projekat;
  • hidro projekat
  • glavni projekat zop-a;
  • projekat stabilnog sistema za dojavu požara;
  • situacioni plan.
  • analiza zona opasosti
  • ostali projekti

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja i izradu potrebne dokumentacije.