Pregled i merenja na elektroinstalaciji

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standadu SRPS ISO/IEC 17020 za kontrolu elektroinstalacija niskog napona . Obim akreditacije.

Pregled, kontrola i merenja na elektroinstalaciji niskog napona  vrši se na osnovu: 

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15);

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (”Službeni list SFRJ” br. 53/88 i 54/88 i ”Službeni list SRJ” br. 28/95); i Srpski standardi: grupa SRPS HD 60364 

  Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu i propisanim standardima i u skladu sa tim, kreiramo stručni izveštaj, odnosno zapisnik.

 Periodična kontrola i merenja se vrši :

-obavezno prilikom izvođenja novih instalacija

-prilikom rekonstrukcije i adaptacije objekta 

- iperiodično na osnovu internog pravilnika u zavisnosti od thnološkog postupka

 

Sigurnost doo vrši izradu i projekta elektro instalacija niskog napona