Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

Na osnovu Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama -„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 nudimo Vamizradu:

-procene rizika od katastrofa i

-plan zaštite i spasavanja

Na ime firme posedujemo zvanično rešenje (licencu) za izradu potrebne dokumentacije.

Pozovite naš stručni tim odgovoriće Vam na sva pitanja u vezi izrade ove vrste tehničke dokomentacije.