Uncategorised

Obuka radnika iz oblasti ZOP-a

 

Osnovna obuka zaposlenih

Član 53

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene odmah po stupanju na rad, a najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na rad.

Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih za potrebe trećih lica obavljaju pravna lica iz člana 25. i člana 56. stav 1. ovog zakona. Lica koja rade na poslovima zaštite od požara mogu obavljati osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja iz stava 1. ovog člana u pravnom licu u kome su zaposleni.

Program osnovne obuke donosi poslodavac odnosno rukovodilac državnog organa, organa autonomne pokrajine ili organa jedinice lokalne samouprave, po pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.

Program osnovne obuke zaposlenih ima opšti deo i posebni deo koji sadrži specifičnosti zaštite od požara za delatnost kojom se pravno lice bavi. Minimum sadržaja programa osnovne obuke zaposlenih iz stava 1. ovog člana propisuje ministar.

Izuzetno od stava 3. ovog člana Ministarstvo odbrane ne pribavlja saglasnost.

Provera znanja zaposlenih vrši se jednom u tri godine.

Pregled i merenja na gromobranskoj instalaciji

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standadu SRPS ISO/IEC 17020 za kontrolu gromobranske instalacije i sistema gromobranske zaštite. Obim akreditacije.

Pregled, kontrola i merenja na gromobranskoj instalacije(za nove instalacije, periodičnu kontrolu kao i vanrednu kontrolu (nakon rekonstrukcije i popravki)  vrši se na osnovu: 

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15);

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (”Službeni list SRJ” br. 11/96);

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (”Službeni list SFRJ” br. 53/88 i 54/88 i ”Službeni list SRJ” br. 28/95);

- Srpski standardi grupe N.B4 (SRPS EN 62305) , kao i srpski standardi grupe N.B2 (SRPSHD 60364-6) koji se odnose na metodu merenja.

 Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu i propisanim standardima i u skladu sa tim, kreiramo stručni izveštaj, odnosno zapisnik.

 Periodična kontrola i merenja se vrši u zavisnosti od nivoa zaštite i  to:

I nivo zaštite na 2 godine

II nivo zaštite na 4 godine i

III i IV nivo zaštite na 6 godina.

Sigurnost doo vrši izradu i projekta gomobranske instalacije,

 

Pregled i merenja na elektroinstalaciji

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standadu SRPS ISO/IEC 17020 za kontrolu elektroinstalacija niskog napona . Obim akreditacije.

Pregled, kontrola i merenja na elektroinstalaciji niskog napona  vrši se na osnovu: 

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15);

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (”Službeni list SFRJ” br. 53/88 i 54/88 i ”Službeni list SRJ” br. 28/95); i Srpski standardi: grupa SRPS HD 60364 

  Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu i propisanim standardima i u skladu sa tim, kreiramo stručni izveštaj, odnosno zapisnik.

 Periodična kontrola i merenja se vrši :

-obavezno prilikom izvođenja novih instalacija

-prilikom rekonstrukcije i adaptacije objekta 

- iperiodično na osnovu internog pravilnika u zavisnosti od thnološkog postupka

 

Sigurnost doo vrši izradu i projekta elektro instalacija niskog napona