Uncategorised

Planovi zaštite od požara

 

Izrada Plana zaštite od požara, za objekte koje su u I i II kategoriji ugroženosti od požara.

Plan zaštite od požara sadrži:

                1) Prikaz postojećeg stanja;

                2) Procenu ugroženosti od požara;

                3) Organizaciju zaštiteo dpožara;

                4) Predlog tehničkih i organizacionih mera za otklanjanje nedostataka i unapređenje zaštite od požara;

                5) Proračun potrebnih finansijskih sredstava;

                6) Proračunske i grafičke priloge;

                7) Proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

 Plan zaštite od požara biće urađen prema zahtevu Zakona o zaštiti od požara („Sl. gl. RS“br.111/09 i 20/15) i Prvilnika o načinu izrade i sadržaja plana zaštite od požara autonomne pokrajne, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju (Sl.glasnikRSbr.73/2010)

Za gore pomenuto posedujemo na ime firme:

Rešenje za izradu glavnog projekta zaštite od požara izdato od Mup-aSrbije;

Rešenje za projektovanje i izvođenje posebnih sistema B-1;B-2;B-3;B-4;B-5;B-6 izdato od Mup-a Srbije.

 

 NAPOMENA:      Za gore navedeno potrebno je  u elektronskoj formi, ako imate, ili u papirnoj formi dostavite:

  • mašinski, elektro i građevinski projekat;
  • hidro projekat
  • glavni projekat zop-a;
  • projekat stabilnog sistema za dojavu požara;
  • situacioni plan.
  • analiza zona opasosti
  • ostali projekti

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja i izradu potrebne dokumentacije.

Prodaja protivpožarne opreme

  

Prodaja:

-protivpožarnih aparata svih vrsta ( S-1, S-2, S-3, S-6, S-9, S-50, S-100, CO2-5, CO2-10, CO2-30...)

-prodaja komlpetne opreme za unutrasnje i spoljašnje hidrante (hidrantska creva FI-25mm,52mm,75mm,, mlaznica, ventila, stabilnih spojki, slepih spojki, ormarića za nadzemne i podzemne hidrnte, podzemne i nadzemne hidrante, ,..)

-prodaja i ugradnja  stabilnih sistema za dojavu požara (optičkih javljača požara, ručnih javljača požara, sirena, rezervnih napajanja, protivpožarnih centrala, ostalih rezervnih delova, tipa GLOBAL FIRE, TELETEK, HOCHIKI, UNIPOS, ...)

-prodaja ormarića za prvu pomoć sa kompletnom opremom

-prodaja opreme za BZNR

 

Pružanje usluge referenta ZOP-a

Ministar unutrašnjih poslova doneo je Pravilnik o bližim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve, druge i treće kategorije ugroženosti od požara, kao i Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara. Pravilnici su objavljeni u “Službenom glasniku RS”, br. 6/2021 od 29.1.2021. godine, a stupili na snagu 6.2.2021.

nudimo Vam usluge :

-Referent zaštite od požara za II i III kategoriju ugroženosti od požara

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja.