Uncategorised

Staticki elekticitet-merenja

Pregled i merenja na instalaciji za izjednačenje potencijala (galvanska veze) i zaštitu od statičkog elektriciteta vrši se na osnovu:

 - PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU OD STATIČKOG ELEKTRICITETA ("Sl. list SFRJ", br. 62/73) i

 - PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 - ispr. i "Sl. list SRJ", br. 28/95)

 Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu i propisanim standardima i u skladu sa tim, kreiramo stručni izveštaj, odnosno zapisnik.

Procena rizika od katastrofa i plan zaštite i spasavanja

Na osnovu Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama -„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 nudimo Vamizradu:

-procene rizika od katastrofa i

-plan zaštite i spasavanja

Na ime firme posedujemo zvanično rešenje (licencu) za izradu potrebne dokumentacije.

Pozovite naš stručni tim odgovoriće Vam na sva pitanja u vezi izrade ove vrste tehničke dokomentacije.

Planovi evakuacije

Na osnovu  ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)

Obaveza je da imate :

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara

                     Član 27a

Subjekti u prvoj, drugoj i trećoj kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, koji moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Subjekti u trećoj kategoriji ugroženosti od požara Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara donose u skladu sa članom 28. ovog zakona.

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoje Vam na raspolaganju za sva pitanja i izradu potrebne dokumentacije.

 

Pravila zaštite od požara

Na osnovu  ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni)

Obaveza je da imate :

Pravila zaštite od požara

Član 28

Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene i slobodnostojećih garaža, a koji nisu u obavezi da imaju Plan zaštite od požara prema članu 27. ovog zakona, kao i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara, i stambene zgrade donose Pravila zaštite od požara koja obuhvataju:

1) organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;

2) zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za obavljanje poslova zaštite od požara;

3) Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara;

4) način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara;

5) prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara;

6) proračun maksimalnog broja ljudi koji se mogu bezbedno evakuisati iz objekta.

Tačke 2), 4), 5) i 6) iz stava 1. ovog člana ne odnose se na obaveze stambene zgrade.

Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara iz stava 1. tačka 3) ovog člana moraju biti istaknuti na vidljivom mestu.

Subjekti iz stava 1. ovog člana dužni su da postupaju po proračunima iz Pravila zaštite od požara.

 

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoje Vam na raspolaganju za sva pitanja i izradu potrebne dokumentacije.