Kontrola hidranata

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standardu SRPS ISO/IEC 17020 za obavljanje poslova kontrolisanja instalacije i uređaja za gašenje požara i to instalcija hidrantske mreže za gašenje požara. Obim akreditacije.

Periodčna i prva kontrola na instalaciji hidrantske mreže za gašenje požara vrši se na osnovu:

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15 idr..);

- PRAVILNIKA o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavlјanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i  instalacija posebnih Sistema "Službeni glasnik RS", br. 52 od 17. juna 2015, 59 od 28. juna 2016;

- Pravilnik o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara („Službeni glasnik RS“, br. 3/2018);

 Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu, propisanim standardima i pravilnicima i u skladu sa tim, kreiramo ispravu o kontrolisanju instalacija hidrantske mreže za gašenje požara.

 Periodična kontrola instalacije hidrantske mreže za gašenje požara vrši se na svakih 6. meseci.

 Prva kontrola instalacije hidrantske mreže za gašenje požara vrši odmah nakon izvođenja.

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja.