Odimljavanje

SIGURNOST DOO je akreditovano kontrolno telo po standardu SRPS ISO/IEC 17020 za obavljanje poslova kontrolisanja instalacije za odvođenje dimai toplote. Obim akreditacije.

Periodčna i prva kontrola na instalaciji instalacije za odvođenje dimai toplote vrši se na osnovu:

- Zakon o zaštiti od požara (”Službeni glasnik RS” br. 111/09 i 20/15 idr..);

- PRAVILNIKA o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavlјanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i  instalacija posebnih Sistema "Službeni glasnik RS", br. 52 od 17. juna 2015, 59 od 28. juna 2016;

- standarda SRPS CEN/TR 12101-4:2010,

- standarda SRPS EN 12101-6:2008,

- standarda SRPS EN 12101-6:2008/AC:2008,

-standarda SRPS EN 12101-8:2008 i

-standarda BS 7346-7:2013);

 Nakon kontrole, pregleda i merenja instalacije i uređaja   za odvođenje dimai toplote, utvrđujemo da li je ona izvedena prema projektu, propisanim standardima i pravilnicima i u skladu sa tim, kreiramo ispravu o kontrolisanju instalacije i uređaja za automatsku otkrivanje  i dojavu požara.

 Periodična kontrola instalacije i uređaja  za odvođenje dimai toplote vrši se na svakih 6. meseci.

 Prva kontrola instalacije i uređaja za odvođenje dimai toplote vrši odmah nakon izvođenja.

Naši stručni tim sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti zaštite od požara stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja.